Varför behövs PAR?

Rättspsykiatrin är troligtvis en av de mest okända verksamheterna i svensk sjukvård och kanske i samhället överhuvudtaget. Intresset för verksamheten är litet ute i samhället. Insynen i verksamheten är begränsad.

Det sammantagna resultatet är att många patienter och deras anhöriga befinner sig i ett rättsosäkert system man ofta inte förstår. I en sådan situation är det svårt att tillgodogöra sig den vård och behandling som rättspsykiatrin också erbjuder.

Vi har bildat PAR för att öka patienters och anhörigas inflytande över den rättspsykiatriska vården och för att verka för en ökad rättssäkerhet. Vi behöver bli många fler. Kom med du också!

Vad vill vi vara?

Vi strävar efter att PAR ska vara en trovärdig instans för patienter, anhöriga, profession och andra intresserade. Vår verksamhet och våra förslag är byggda på många års erfarenhet av rättspsykiatri, både från insidan och utsidan.

Det är lätt att fastna i ett svartvitt, antingen eller-tänkande, när det gäller rättspsykiatri. Vi ser det som olyckligt att så många gör det.

Rättspsykiatri handlar om människors mående, både patienters och brottsoffers. Det handlar om samhällets behov av skydd, om mänskliga rättigheter, om vårdinnehåll och lagstiftning. Det är ett komplicerat system där det inte finns några enkla självklara lösningar även fast det såklart finns många frågor.

Vad vill vi göra?

Utgångspunkter:
Vi vill att vården blir tydligare och mer rättighetsbaserad. Patienter ska få veta varför de får vård, vilka förändringar varje patient måste göra för att bli fri, och vilken vård varje patient har rätt till och kan kräva.
Vårdtiderna är oerhört långa, medelvårdtiden är ca: 5,5 år i hela Sverige men det finns flera sjukhus där medelvårdtiden är över 7 år. Det här gäller patienter som faktiskt blivit utskrivna. Det finns också ganska många patienter som har varit inlåsta i rättspsykiatrin ännu längre.

Det finns flera ”stationer” som en patient i vanliga fall måste passera innan hen skrivs ut från den slutna rättspsykiatrin. En sådan är brottsbearbetning. Brottsbearbetningen går ut på att ge patienten förståelse för varför hen begick brottet. Och ge kunskap om hur patienten undviker att hamna i en liknande situation i framtiden. Patienten får också möjlighet att tala om sin egen sorg, skuldkänslor och kanske skam. De allra flesta patienter har begått brottet under en period när hen har mått mycket dåligt och brottsbearbetning ska hjälpa patienten att undvika att må så dåligt igen.

Det syftar till att få tillbaka ansvaret över sina handlingar och sitt liv på. På så vis förbättras patientens hälsa och livskvaliteten ökar. Trots allt positivt som brottsbearbetningen för med sig hade år 2014 endast 30 % av de rättspsykiatriska patienterna i Sverige en pågående eller genomförd brottsbearbetning. Även andelen patienter som behandlas med psykoterapi eller psykoedukativa metoder är på nedgående. Som jämförelse fick 80 % av patienterna behandling med psykofarmaka.

Patienter och anhöriga:

 • Göra vården mer begriplig för patienter och anhöriga med målet att de ska förstå ”systemet”.
 • Utgöra ett stöd för patient- /brukarråd inne i rättspsykiatrin.
 • Bistå friskförklarade utskrivningsklara patienter som blir kvar inne i rättspsykiatrin.
 • Bistå patienter på utsidan, i ÖRV.
 • Medverka till att bilda anhörigföreningar knutna till varje klinik med syfte att anhöriga ska ge varandra stöd, men också hävda sina intagna anhörigas rättigheter.

Rättspsykiatrin och samhället:

 • Utgöra en trovärdig part för rättspsykiatrin och dess huvudmän att hålla en dialog med i olika frågor rörande RPV.
 • Medverka till att förbättra vårdinnehållet och göra RPV mer likvärdig över hela landet.
 • Skapa debatt om patienters låga rättssäkerhet i förvaltningsdomstolarna.

Fem punkter för en bättre rättspsykiatri

PAR har formulerat ett fempunktsprogram för en förbättrad rättspsykiatri. Det ser ut så här:

 • Förbättrat vårdinnehåll så att vårdtider kortas.
 • Förbättrad information till patienter och anhöriga om hur rättspsykiatrin fungerar.
 • Ökad insyn i rättspsykiatrin.
 • Ökat inflytande för patienter och anhöriga.
 • Ökad rättssäkerhet där gällande lagstiftning och av Sverige undertecknade konventioner följs i alla fall.

Vill du lära dig mer om vårdfrågorna och hur det ser ut på olika kliniker i landet är det rättspsykiatriska kvalitetsregistret, RättspsyK, en mycket bra kunskapskälla att ösa ur. Där har den rättspsykiatriska vården självt angett olika siffror och statistik.
https://rattspsyk.registercentrum.se/

Vi hoppas att du gillar den här sidan. 
Att du upplevt det som peppande och att vi har lyckats visa på några framkomliga vägar för att komma ut. För det är ju verkligen så att de allra flesta patienter kommer ut en dag. Och att de flesta faktiskt INTE kommer tillbaka till rättspsykiatrin utan kan lägga tiden härinne bakom sig. Kontakta oss om du har frågor. Eller har åsikter om sidan.

Vill du bli medlem klicka här!

Texter: Per Sternbeck
Illustrationer: Jan Karlsson
Linjeillustrationer: MBD
Faktagranskning: Texten faktadelar har granskats av företrädare för Rättspsykiatri Stockholm