Patienten beskrevs senare i en ansökan av chefsöverläkaren till förvaltningsrätten om fortsatt vård, så kallad sexmånadersprövning, som vårdstörande vilket påverkar förvaltningsrättens uppfattning om patienten. Foto: AdobeStock.com

En patient klagade hos IVO om att yttrandefriheten begränsades på Helix. Patienten förbjöds att tala om sina diagnoser och juridiska situation med sina medpatienter. Personalen skrev även att patienten var vårdstörande i journalen. IVO konstaterar, precis som JO gjort, några år tidigare, att Helix har olagliga regler som begränsar yttrandefriheten.

Det var mellan den 8 och 10 maj 2020 som vårdpersonal på rättspsykiatri Helix i Stockholm upptäckte att en patient diskuterade sina diagnoser och vård, läkemedelsbehandling och juridiska situationen med andra intagna patienter. Vårdpersonalen uppmärksammade detta och gav patienten en tillsägelse. Dessutom skrev vårdpersonalen om händelsen i patientens journal. Patienten beskrevs senare i en ansökan av chefsöverläkaren till förvaltningsrätten om fortsatt vård, så kallad sexmånadersprövning, som vårdstörande vilket påverkar förvaltningsrättens uppfattning om patienten.

Patienten anklagades för att vara vårdstörande men IVO anser att yttrandefriheten begränsades

Patienten anmälde senare detta till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och myndigheten konstaterar nu att Helix faktiskt har begränsat yttrandefriheten för patienter. IVO skriver i sitt beslut:

”Enligt patienten anklagades han för att vara vårdstörande och att bryta mot avdelningens riktlinjer kring detta, vilket patienten menar strider mot yttrandefriheten och vad JO uttalat i frågan. IVO finner att vårdgivaren i detta ärende inte motsagt patientens beskrivning av händelsen eller angett några skäl till varför samtalet begränsades i det aktuella fallet, och att hans yttrandefrihet därmed begränsades.”

Helix har tidigare fått kritik för begränsning av yttrandefrihet av JO men problemet kvarstår

En annan patient råkade ut för exakt samma sak år 2017 på Helix. Och även denne patient beskrevs nedsättande i sin journal efter händelsen och uppgiften skickades till förvaltningsrätten vid sexmånadersprövningar. Patienten anmälde det inträffade till JO. JO konstaterade att yttrandefriheten hade begränsats och att rättspsykiatrin hade agerat i strid med gällande lag. Patienter har rätt att tala med varandra om sina diagnoser och vårdförlopp och dylikt, något som riksdagen har beslutat om. JO riktade därför allvarlig kritik mot Helix.

Ändrade Helix sina rutiner efter kritiken från JO?

Enligt verksamhetschefen på rättspsykiatri vård Stockholm Ola Brorström ändrade Helix sina rutiner efter att ha fått allvarlig kritik från JO. Även om de gjorde det fick inte de nya rutinerna fäste på avdelningarna eller i verksamheten, eftersom både vårdpersonal och överläkare begränsade ytterligare en patients yttrandefrihet.

“Patienter borde sökas upp och erbjudas kompensation för den kränkning det innebär att inte få uttrycka sig fritt…”

Till IVO svarade Helix att de inte har något förbud, men IVO konstaterade att begränsning skett

I sitt svar till IVO skriver vårdgivaren att Helix ”inte har något förbud mot detta [samtal om diagnoser, brott] men att de uppmanar patienterna att vara försiktiga med hänsyn till deras egen säkerhet.” Men som IVO konstaterade utgjorde Helix agerande en begränsning och återigen fick Helix kritik för detta.

Viktigt att kunna få opartisk reflektion på sin situation

Genom att prata med andra patienter om hur du har det, din medicin och språk som läkaren använder i sina juridiska handlingar om dig som patient får du större förståelse för vad som väntas, förväntas och vad som du som patient kan göra för att förbättra din situation. Det är inte alltid som patienten förstår termerna i ansökan till förvaltningsrätten och vad de innebär. Det kan även vara givande att höra om hur rättspsykiatrin fungerar från patienter som suttit längre, något som idag tydligt begränsas inom på Helix. Självfallet är det en god idé att inte tala om de brott man har begått och det är bra att vårdgivaren upplyser patienter om detta. Men det är vanligare att patienter diskuterar diagnoser, vården man får och mediciner, eftersom det är vad som försiggår i patienternas vardag.

Att bli klassad som vårdstörande är lika illa som ett förbud

Om patienter som diskuterar fritt blir klassade som vårdstörande kan man likna detta med ett förbud. Vårdstörande patienter blir som regel kvar i rättspsykiatrin mycket längre, vilket få patienter vill.

Kommer Helix följa sina rutiner framöver?

Ola Brorström säger att han har informerat om IVOs beslut i Helix ledningsgrupp, chefsgrupp och på läkarnas planeringsdag. Men utifrån lång egen erfarenhet av att vara patient i rättspsykiatrin är jag tveksam till om de nya rutinerna kommer följas. Personalen tillämpade de olagliga begränsningar av yttrandefriheten under flera år och det lär finnas personal som inte vill följa de nya rutinerna. Om Helix införde nya rutiner efter JO beslutet följde de i vart fall inte dem i två år fram till den nya händelsen. I rättspsykiatrin är det inte ovanligt att personal, chefer och läkare agera efter eget tycke utan att vara på rätt sida om lagen. Självklart gäller inte detta all personal, men på grund av att personalgruppen vill hålla sams tillåts ofta de som agerar felaktigt att fortsätta göra det. Det enda sättet är att kontrollera att Helix verkligen gör det då rättspsykiatrin är en verksamhet med mycket liten insyn från allmänheten eller myndigheter vilket gör att de kan komma undan med olagliga begränsningar och arbetsmetoder.

Och kommer IVO följa upp sitt beslut?

Det är vanligt att tillsynsorgan utgår från att de som besluten berör kommer ändra sina arbetssätt och metoder. JO utgår regelbundet från detta. IVO gör ofta likadant. I sitt beslut skriver IVO:

”Vårdgivaren ska beakta IVO:s beslut i sitt systematiska patientsäkerhetsarbete. IVO avslutar ärendet men kan komma att följa upp vilka eventuella åtgärder som vårdgivaren har genomfört med anledning av den identifierade bristen.”

IVO skulle behöva göra en inspektion nästa år

Varför nöjer sig IVO med att säga att de kan komma att följa upp bristen? Helix har visat att de inte bryr sig om kritik från tillsynsorgan. IVO borde följa upp åtgärderna med att göra en inspektion på plats nästa år och fråga patienter vilka regler som Helix sätter upp.

Patienten är kritisk till chefsöverläkarens ansökan till förvaltningsrätten

Den berörda patienten anser att chefsöverläkaren borde korrigera sin ansökan som gjorts tidigare till förvaltningsrätten och att den juridiska prövningen (förvaltningsrätts förhandlingen) borde göras om. Det är tyvärr vanligt att felaktiga uppgifter förekommer i patienters journaler och underlaget till domarna är till viss del missvisande. Rättssäkerheten kräver att domar vilar på saklig grund.

Stort mörkertal och patienter bör kompenseras för kränkningen

Det finns ett stort mörkertal på detta område och vi är övertygade om att detta inte bara förekommer på Helix. Patienter borde sökas upp och erbjudas kompensation för den kränkning det innebär att inte få uttrycka sig fritt utan att kallas för vårdstörande i ansökan eller att bli tvingad till tystnad.

Skribent Alexander H3, Helix och Dennis Aberos
info[@]equalsthlm.se
070-7972029

Mer i ämnet…

Fortsatta inskränkningar av yttrandefriheten på Helix trots kritik från JO
Allvarlig kritik mot Helix från JO