Att vara patient i rättspsykiatrin

Den officiella definitionen av brukarinflytande är ”medborgarnas möjligheter, att som användare av offentlig service, kunna påverka tjänsternas utformning och kvalitet” (Civildepartementet, 1991).
Anhöriga är per definition inte brukare men enligt lagstiftningen har anhöriga till äldre och funktionshindrade genom sina organisationer rätt till ett visst inflytande. Individens rätt till inflytande över de insatser han/hon blir föremål för finns inskrivet i både socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Där slås fast att verksamheterna ska bygga på människors självbestämmande och integritet samt utformas och bedrivas tillsammans med den enskilde. Man har också rätt till brukarinflytande i privatdriven vård som upphandlas av kommuner eller landsting, det vill säga är allmänt finansierad.

Olika nivåer av inflytande

Klient- och patientinflytande kan ske på olika nivåer: individuellt inflytande, inflytande på verksamhetsnivå eller inflytande på organisations- eller systemnivå. Det innebär följande:

  1. Den enskildes möjlighet att påverka sin livssituation, den vård och det sociala stöd han eller hon får är ett så kallat individuellt inflytande eller individuell medverkan.
  2. Inflytande på verksamheten innebär möjlighet till medverkan i utveckling och beslut på verksamhetsnivå.
  3. Medverkan på organisations- eller systemnivå är exempelvis politiskt inflytande och påverkan eller medverkan när det gäller att ta fram policyprogram. Det är oftast riksnivån av brukar- eller anhörigorganisationer som medverkar eller utövar inflytande på det sättet.

PAR har som mål att vara aktiva på varje nivå och att försöka öka patienters och anhörigas inflytande på de sätt vi kan komma på.

Fördelar med brukar- och patientinflytande

Det finns fördelar med brukar- och patientinflytande. Några är följande:

  • De som beslutar om eller utför vården och omsorgen får mer kunskap om målgruppernas behov och erfarenheter. Det ger bättre kvalitet och bättre service.
  • Det är mer effektivt att utgå från målgruppens faktiska behov än att utgå från behov tolkade av andra än målgrupperna själva.
  • Brukar- och patientinflytande jämnar ut maktbalansen mellan de aktörer som beslutar eller utför vård eller insatser, och de personer som får vården eller insatserna.
  • Möjligheten till inflytande kännetecknar en demokrati. I Sverige har vi tydligt tagit ställning för en demokrati som bygger på att människor ska kunna påverka de offentliga verksamheter de använder.

Metoder för brukarinflytande

Det har gått lite mode i olika metoder för brukarinflytande. Just nu är brukarrevision särskilt ”hot”. Men en brukarrevision betyder inte särskilt mycket om det inte finns ett brukarråd på en avdelning som kan driva fram förändringar i verksamheten byggda på resultaten från brukarrevisionen. Vi menar att ett brukar/patientråd på verksamhetsnivå ofta är grunden för inflytande på både individ- och systemnivå.

Råd på verksamhetsnivå grunden

Patienterna på en avdelning eller en klinik kan till exempel vara med och bestämma om den dagliga verksamheten. Man kan också sitta som brukarrepresentant i styrgruppen för en institution eller behandlingsverksamhet.

För att långsiktiga och övergripande förändringar ska komma till stånd är brukarinflytande på systemnivå av avgörande betydelse. Brukarna har unika erfarenheter som beslutsfattande politiker och tjänstemän saknar. Genom brukarråd och samrådsgrupper kan man i bästa fall få politiker och tjänstemän att lyssna och ta hänsyn till brukarnas intressen redan när vården planeras, under tiden som den utförs och när den följs upp och utvärderas.

Att vara representant

Rollen som representant i ett patient eller brukarråd innebär att man kan utsättas för stora påfrestningar i det spänningsfält som ofta finns mellan beslutsfattare och brukare. Alla medlemmar i en patientgrupp eller brukarorganisation har inte kapacitet och kraft att klara den typen av påfrestningar. Det innebär att behovet av utbildning och stöd är stort. Det är viktigt att man som brukarrepresentant har kunskap och erfarenhet av att sitta i ett råd på verksamhetsnivå. Har man inte tillräckligt med det och dessutom skinn på näsan blir man lätt bortkollrad och bortdribblad.

Former för brukarinflytande

I verksamheter inom området psykisk ohälsa finns det flera olika metoder för brukarinflytande och medverkan. Det är metoder både på individ- och verksamhetsnivå.

Några exempel är:

  • Shared Decision Making, SDM, eller delat beslutsfattande. SDM kan bland annat innehålla olika verktyg för att underlätta deltagande i beslutsfattandet för brukaren. Verktygen är utformade för att hjälpa den enskilde att förstå olika alternativ och kunna väga fördelar och nackdelar mot varandra.
  • Brukarrevision är en oberoende och systematisk undersökning av en verksamhet som utförs av personer som har varit brukare, patienter eller anhöriga i en likartad verksamhet. En brukarrevision kan göras genom samtal, intervjuer eller enkäter med anhöriga, brukare eller patienter i verksamheten och personalen som jobbar där. Resultatet presenteras i en rapport.
  • Utbildningar för personal som möter personer med psykisk ohälsa i sitt arbete där personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa fungerar som lärare.

Lycka