Som PARs ordförande kallar jag samtliga medlemmar och intresserade till årsmöte den 27 maj 17.30. Som gammal hederlig PAR-tradition bjuder är vi typ en månad försenade enligt stadgarna (se nedan) men om vi alla kan komma överens om att det är okej så kan man göra på det viset. Huvudsak är ändå att vi håller årsmötet.
Jag vill be alla intresserade att anmäla sitt deltagande på årsmötet genom att anmäla sig och en epostadress man använder till riksforeningenpar(@)gmail.com.

Vi kommer sedan i god tid att skicka ut länk till mötet (ZOOM) samt handlingar till de som anmäler intresse.
Välkomna, och jag vill påminna alla om att man kan lägga förslag till årsmötet om vad man vill att föreningen ska arbeta särskilt med inom ramen för sina stadgar.

VÄLKOMNA!

§ 8 Årsmöte

Föreningens högst beslutande organ är årsmötet. Ordinarie årsmöte hålles en gång årligen i mars eller april månad. Kallelse ska vara medlemmarna tillhanda senast fyra veckor i förväg. Den skall ange obligatoriska ärenden samt övriga ärenden som styrelsen önskar ta upp. Om enskild medlem vill ta upp frågor på årsmötet ska dessa frågor vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan årsmötet. Minst två veckor före årsmötet ska styrelsen se till att verksamhetsberättelsen finns tillhanda liksom bokslut, revisionsberättelse, valberedningens förslag samt underlag för övriga ärenden. Medlem som betalt medlemsavgift har yttrande- samt rösträtt på årsmötet. Omröstningen på mötet sker öppet såvida det inte beslutas annorlunda. Årsmötet ska vara offentligt. Vid årsmöten gäller en rösträtt per medlemskap. Rösträtten kan utövas genom ombud. Ombudet behöver vara medlem. Ett ombud kan endast företräda en (1) medlem. Vid lika röstetal avgör lotten.

Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:

Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar
2. Val av sekreterare och justerare.
3. Upprop
4. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning
5. Anmälan av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
6. Frågan om fastställande av balansräkning för det förflutna räkenskapsåret.
7. Anmälan av revisionsberättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
9. Fastställande av budget och medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår .
10. Val av ordförande.
11. Val av styrelseledamöter samt suppleanter.
12. Val av revisor och revisorssuppleanter.
13. Val av valberedning.
14. Ärenden som styrelse, medlem eller revisor önskat få behandlat av årsmötet

Riksföreningen PAR